بلاگ

10 تاکتیک تجارت الکترونیکی موثر برای جذب مخاطب به وب سایت شما

آیا شما بیشتر از شرکتی خرید می کنید که ثابت کند  نیاز شما را می شناسد و برای شما و نظرتان احترام قائل است ، یا از شرکت هایی که فقط اظهارات بی معنی مانند "ما به تجارت شما اهمیت می دهند" خریداری میکنید؟

سعی کنید وب سایت خو.د را برای هر بازدید کننده شخصی سازی کنید

وب تب